Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR RECHTSBIJSTAND TEN KORTENAAR B.V. TE WESTERVOORT

Download onderstaande voorwaarden als pdf

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V., gevestigd en (mede) kantoorhoudende te Westervoort, en een wederpartij (hierna te noemen: 'Cliënt') waarbij Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. werkzaamheden verricht of zal verrichten. Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte praktijkvennootschap met handelsregisternummer 60406895 die zich ten doel stelt het beoefenen van de rechtsbijstandspraktijk, zowel in- als buiten het bestek van de advocatuur. Onder 'partner' wordt hierna verstaan de persoon die (indirect) deelneemt in de Praktijk. Onder de handelsnaam Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. kunnen tevens werkzaam zijn een aantal natuurlijke personen en rechtspersonen waarmee Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met Cliënten die tot stand komen via de partners of werknemers van of via de personen met wie Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. een samenwerkingsverband heeft gesloten, worden geacht uitsluitend met Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. tot stand te zijn gekomen.
Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V.is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

Goed opdrachtnemer

Een opdracht van de Cliënt tot uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden door Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. wordt bij aanvang schriftelijk vastgelegd. Deze opdrachtbevestiging wordt door beide partijen ondertekend. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zullen Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. en de (rechts-) personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Cliënt een ander dan Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken. Tot het zijn van goed opdrachtnemer behoort de zorgvuldige registratie en bewaking van alle (persoons)gegevens die door de Cliënt noodzakelijkerwijze bij opdracht en gedurende de uitvoering daarvan dienen te worden verstrekt. Op alle verstrekte informatie is geheimhouding van toepassing. Het spreekt voor zich de aard van de werkzaamheden die door de Cliënt aan Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. worden opgedragen vordert dat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht daartoe noodzakelijke informatie aan andere partijen (bijvoorbeeld die partij waartegen de werkzaamheden zich richten) wordt verstrekt. De Cliënt gaat daarmee door middel van het verstrekken van de opdracht nadrukkelijk akkoord. Na afwikkeling van een opdracht worden de voor de zaak juridisch relevante dossierstukken gearchiveerd in een door middel van elektronische bewaking beveiligde ruimte die niet publiekelijk toegankelijk is. De bewaartermijn bedraagt zeven jaren. Na ommekomst van die termijn worden deze stukken vernietigd. Alle niet relevante dossierstukken worden bij aanvang van de archivering naar keuze van de Cliënt direct vernietigd of aan de cliënt teruggeven. De digitale bestanden waarin noodzakelijkerwijze persoonsgebonden informatie is opgeslagen worden door Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn niet voor derden toegankelijk. Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. verstrekt geen informatie over de Cliënt en/of aan de Cliënt gerelateerde persoonlijke gegevens aan derden, behoudens ten behoeve van de uitvering van de overeengekomen werkzaamheden zoals hiervoor omschreven.

Elektronische communicatiemiddelen

In het geval communicatie tussen de Cliënt en Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij de Cliënt voor de verzending van enig specifiek bericht heeft verzocht gebruik te maken van bij Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar aanwezige encryptiemogelijkheden.

Facturering

Facturering van de werkzaamheden zal tenminste maandelijks plaatsvinden overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen dat bij Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Voor het afgeven van een legal opinion geldt een bijzondere tariefstelling in de vorm van een jaarlijks aan te passen basistarief in aanvulling op het uurtarief. Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven kantoorbreed aan te passen. Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de Cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Cliënt ingeschakelde derden. Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. is gerechtigd om aan de Cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen - voor zover van toepassing - worden verhoogd met het geldende BTW-tarief en met een – jaarlijks vast te stellen – opslag voor kantoorkosten.

Nakoming

Reclames tegen uitgebrachte facturen dienen binnen acht(8)) dagen na factuurdatum te worden ingediend. Nadien worden facturen geacht als juist te worden erkend door Cliënt. Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen twaalf (12) dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag in één van de bankrekeningen als vermeld op de factuur of op een andere door Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. aan te wijzen rekening. Indien de betalingstermijn wordt overschreden zonder daarover vooraf gemaakte afspraak wordt aan Cliënt éénmaal kosteloos een herinnering gezonden waarin een hersteltermijn van drie dagen voor nakoming wordt geboden. Wordt ook dan niet (tijdig) betaald dan volgt een aanmaning waarin het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met € 150,- voor administratiekosten. Wordt ook dan niet binnen 5 dagen betaald dan worden naast de hoofdsom, vermeerderd met de administratiekosten tevens de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. en buitengerechtelijke kosten volgens de Wet gevorderd. Vanaf de dag van aanmaning worden alle werkzaamheden voor de betreffende Cliënt opgeschort tot en met de dag dat volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom vermeerderd met alle vorengenoemde kosten heeft plaatsgevonden. Leidt ook aanmaning niet tot betaling dan worden alle werkzaamheden beëindigd en wordt het openstaande bedrag (hoofdsom vermeerderd met vorengenoemde kosten en verhogingen) aanstonds langs gerechtelijke weg geïncasseerd. In een dergelijke situatie blijft Cliënt gehouden alle overige onbetaald gebleven declaraties te voldoen aan Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V.

Betalingsregelingen

Tussen de Cliënt en Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. kunnen op verzoek van de Cliënt betalingsregeling worden aangegaan indien er voor Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. voldoende zekerheid bestaat dat de verplichtingen door de Cliënt zullen worden nagekomen. Het saldo van onbetaalde declaraties mag nimmer groter zijn dan € 7.500,- terwijl declaraties nimmer langer dan 180 dagen onbetaald mogen blijven. Bedragen boven voornoemd maximum saldo en ouder dan voornoemde termijn zijn altijd terstond opeisbaar. Over openstaande saldi wordt een rente berekend die gelijk is aan de gemiddeld geldende rente voor rekening-courantsaldi bij Nederlandse bankinstellingen. De rente wordt éénmaal per kalendermaand in rekening gebracht en dient binnen de daarvoor geldende termijn te worden voldaan. Rentebedragen vallen nimmer binnen de betalingsregeling. Indien een openstaand saldo hoger is dan het maximaal toegestane bedrag worden de werkzaamheden direct opgeschort tot aan de dag volgend op die waarop het saldo weer binnen het in deze voorwaarden genoemde toegestane maximum zal zijn. Indien één van de in het kader van een betalingsregeling geldende normen en/of afspraken door de Cliënt wordt overtreden of geschonden zal de regeling per direct worden geacht te zijn beëindigd en het volledige openstaande saldo – ook dat deel waarvan de gebruikelijke betalingstermijn nog niet is vervallen – terstond opeisbaar zijn. Opeisbaar is alsdan ook de tot aan de dag der voldoening te berekenen rente. Alle kosten die verband houden met het treffen van een betalingsregeling en het bewaken daarvan zijn voor rekening van de Cliënt.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V., haar werknemers, partners en personen waarmee Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. een samenwerkingsverband heeft gesloten, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerdert met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de Cliënt aan Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. is betaald. De Cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. aan te spreken of de individuele partners ieder voor gelijke delen.
Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de eventuele praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Andere professionele dienstverleners

Wanneer Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V.de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Cliënt overdragen.

Beëindiging

Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Varia

Alle aanspraken van de Cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V .is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Cliënt en Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar B.V. om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Versie januari 2020