Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

De kantoorstijl van de Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar kenmerkt zich door een menselijke benadering, maar wel op het scherpst van de snede.

Eerste afspraak

Als u contact opneemt met ons kantoor maken wij direct een afspraak met u om uw dossier te bespreken. Tijdens die bespreking zullen wij uw probleem analyseren en u de verschillende mogelijkheden voorhouden. We overhandigen u een afschrift van onze algemene voorwaarden.
We bespreken ook eerlijk de financiële gevolgen voor u en de mogelijke risico’s die er zijn. Aan de hand daarvan, van wat er mogelijk is én wat uw wens is beslist u of u rechtsbijstand via ons kantoor wilt.

Als u voor ons kantoor kiest sturen wij u een opdrachtbevestiging en een (vooraf met u besproken) voorschotsdeclaratie. In de opdrachtbevestiging is kort omschreven waaruit uw rechtshulpvraag bestaat en wat wij hebben afgesproken voor u te doen. Bovendien bevat de opdrachtbevestiging de financiële afspraken die we hebben gemaakt. U ondertekent deze opdrachtbevestiging voor akkoord en stuurt de ondertekende kopie terug aan ons. Zodra deze kopie én het afgesproken voorschot is ontvangen start onze dienstverlening aan u.

Declaraties

Onze dienstverlening is per definitie niet meer dan een inspanningsverplichting. Wij kunnen immers nooit een gegarandeerde uitkomst voorspellen en dus geen resultaatsverplichting aangaan. Door de opdrachtbevestiging te ondertekenen geeft u expliciet aan daarmee bekend- en akkoord te zijn. Uiteraard mag u van ons een maximale inzet verwachten.

Onze dienstverlening aan u wordt maandelijks bij u gedeclareerd. Het voorschot dat u betaalt voldoet u in een afgezonderde (derdengeld)rekening. Dat voorschot wordt daar bewaard en uiteindelijk verrekend met de slotdeclaratie. Tussentijdse declaraties voor dienstverlening zijn de som van de aan uw zaak bestede tijd tegen het geldende uurtarief, gespecificeerd in tijdblokken van 5 minuten, vermeerderd met de toepasselijke opslag voor kantoorkosten en de verschotten. Daarover wordt de BTW berekend die u ook verschuldigd bent. De betalingstermijn is 15 dagen na declaratiedatum. U betaalt de uitgebrachte declaraties in één van onze kantoorrekeningen.
Als uw situatie dat nodig maakt kunnen wij altijd betalingsregelingen afspreken.

Tijdens onze dienstverlening houden wij u op de hoogte van de voortgang van uw zaak en sturen wij u afschriften van alle stukken die wij verzenden en die wij ontvangen. Indien noodzakelijk nodigen wij u uit voor een bespreking. U mag ook altijd tussentijds zelf informeren. We spreken af op welke manier we met u communiceren.